flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Регламент Менського районного суду Чернігіської області
 
1. Загальні положення
 
1.1 Регламент Менського районного суду Чернігівської області  встановлює порядок організації діяльності Менського районного суду Чернігівської області  і, пов'язаної із здійсненням його повноважень.
 1.2 Відповідно до Конституції України, Закону України “Про судоустрій і статус суддів”:
- Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.
- Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та Законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.
- Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими для виконання.
- Організаційне керівництво діяльністю суду здійснює голова суду.
 
2. Організація роботи суду
 
2.1. Суд проводить свою роботу згідно з планом, розробленим за його основними напрямками діяльності на півріччя .
2.2. Узагальнення пропозицій і підготовка проекту плану роботи суду здійснюється керівником апарату суду.
2.3. Погоджені пропозиції до проекту плану подаються голові суду керівником апарату суду не пізніше як за 15 днів до початку півріччя .
2.4. План роботи суду обговорюється на оперативній нараді працівників суду і затверджується головою суду. Всі працівники суду ознайомлюються з планом роботи під розписку.
2.5. Контроль за виконанням плану роботи суду здійснюється безпосередньо головою суду або його заступником.
 
3. Підготовка і проведення апаратних нарад
 
3.1. Наради проводяться   головою суду, або за дорученням голови – керівником апарату.
3.2. Організацію проведення нарад здійснює керівник апарату суду.
3.3. Рішення, прийняті на нарадах, оформляються не пізніше ніж у дводенний строк протоколами.
Протоколи підписуються головуючим та особою, якій доручено вести протокол і доводяться до відома учасників апаратної наради.
3.4. Позапланові наради проводяться головою суду за необхідності.
 
4. Робота з кадрами
 
4.1. Контроль за організацією роботи з кадрами, а також веденням кадрового діловодства здійснюється керівником апарату суду.
4.2. Працівники апарату суду приймаються і звільняються з посад наказом керівника апарату суду .
4.3. Прийняття на роботу в суд працівників здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та Законом України «Про державну службу» на конкурсній основі або з кадрового резерву, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
4.4. Тривалість робочого часу працівників суду визначається відповідно до законодавства про працю, з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державну службу», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими наказом голови суду.
Облік робочого часу працівників суду ведеться керівником апарату суду шляхом складання табелю. Два рази на місяць , в установленому порядку, табель, за підписом голови суду, передається до територіального управління державної судової адміністрації у Чернігівської  області .
4.5. Відповідно до Закону України «Про відпустки» працівники суду щорічно до 25 листопада подають   керівнику апарату суду для узагальнення пропозиції для складання графіка відпусток, який погоджується керівником апарату суду, затверджується головою суду і доводиться до відома усіх працівників суду.
Контроль за дотримання графіка відпусток та оформлення документів, пов‘язаних з ними, здійснюється керівником апарату суду.
4.6. У суді формується кадровий резерв державних службовців на заміщення посад, а також проводиться стажування осіб, яких зараховано до кадрового резерву.
 4.7. З метою підвищення ефективності роботи державних службовців та відповідальності за виконання доручень в порядку, визначеному законодавством, проводиться атестація державних службовців.
У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов‘язків.
4.8. Для підвищення кваліфікаційного рівня працівників апарату суду організовуються та проводяться семінарські навчання.
4.9. Суд забезпечує нормальні умови праці працівникам суду відповідно до вимог Конституції України та інших нормативно-правових актів.
 
5. Робота з документами
5.1. Загальні положення.
 
5.1.1. Робота з документами здійснюється на підставі вимог : ДСТУ 4163-2003 (Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів.-Київ 2004 р.), Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом державної судової адміністрації України від 27.06.2006 р. №68 із змінами та доповненнями, затвердженими наказом Державної судової адміністрації України від 26.09.2007 р. №100, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.10.2007 р. за № 1170/14437, Закону України «Про звернення громадян», інших законів та нормативно-правових актів .
5.1.2. Порядок організації роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 року №1893.
5.1.3. Відповідальність за загальний стан роботи з документами у Менському  районному суді покладається на керівника апарату та старшого секретаря суду.
5.1.4. До основних видів роботи з документами належать :
- реєстрація вхідної кореспонденції;
- реєстрація та облік судових справ і матеріалів ;
- формування судових справ ;
- підготовка та погодження документації розпорядчої діяльності ;
- реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції ;
- організація та здійснення контролю за виконанням документів ;
- складання номенклатури та формування справ ;
- підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією ;
- ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і штампів.
5.2. Документація розпорядчої діяльності.
 
5.2.1. Розпорядча діяльність в суді здійснюється виданням головою суду наказів і є обов‘язковими до виконання усіма працівниками суду.
5.2.2. Усі накази реєструються в журналі реєстрації наказів.
 
5.3. Організація контролю за виконанням документів.
 
5.3.1. Відповідальність за організацію і загальний стан контролю за виконанням документів покладається на керівника апарату суду та старшого секретаря суду.
5.3.2. Відповідальність за виконання документів за змістом і термінами нарівні з   безпосередніми виконавцями несуть особи, вказані в резолюції голови суду.
5.3.3. Своєчасне доведення документів до виконавців забезпечує канцелярія суду в особі консультанта  суду.
5.3.4. Вхідні та вихідні документи виконуються у терміни, вказані у самих документах.
5.3.5. Якщо терміни не визначені самим документом, вони встановлюються головою суду згідно вимог чинного законодавства.
5.3.6. Термінові документи, у яких не вказані дати виконання, за резолюцією голови суду виконуються у семиденний термін.
5.3.7. Якщо виконання документу доручено кільком виконавцям, координацію їх роботи здійснює виконавець, вказаний у резолюції голови першим.
5.3.8. У випадках, коли голова суду не погоджується з проектом відповіді документа, проект разом із документом повертається виконавцеві для доопрацювання із зауваженнями голови суду.
 
6. Порядок роботи із зверненнями громадян
 
6.1. При роботі із зверненнями громадян суд керується Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді.
6.2. Графік особистого прийому громадян головою суду, керівником апарату затверджується наказом.
 
7. Порядок друкування і тиражування документів
 
7.1. Друкування документів в суді здійснює оператор комп»ютерного набору
7.2. Матеріали для друку подаються канцелярії суду і друкуються у порядку їх надходження.
7.3. У терміновому порядку друкуються матеріали для голови суду, а також, в інших випадках за його розпорядженням.
7.4. Позачергово друкуються фінансові матеріали, документи, а також інформації за запитами вищих судових органів і Державної судової адміністрації.
7.5. Надрукований текст перевіряє виконавець і при виявленні помилок, документ з рукописом повертається для виправлення.
7.6. Відповідальність за зміст тексту несе виконавець документу, за якість друку – оператор комп»ютерного набору.
7.7. Порядок множення (копіювання) документів засобами копіювальної техніки визначається керівником апарату суду.
7.8. Для виконання копіювальних робіт виконавець повинен одержати дозвіл керівника апарату суду.
7.9. Після виконання копіювальних робіт, виконавець звітує про виконану роботу.
 
8. Порядок зберігання і використання печаток і штампів.
 
8.1. Зберігання та використання печаток і штампів суду забезпечує керівник апарату суду.
8.2. Всі печатки і штампи, які використовуються в суді, реєструються в Журналі обліку печаток і штампів суду і передаються для зберігання під розписку визначеній відповідно до наказу голови суду відповідальній особі .
8.3. Гербова печатка суду ставиться на документах у випадках, передбачених законодавством (на судові рішення, виконавчі документи, характеристики, акти, довідки про місце роботи, нараховану і належну заробітну плату, на зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції, посвідчення про відрядження, кошторис витрат на утримання суду, подання і клопотання про нагородження орденами і медалями, преміями, у трудових книжках, на документи бухгалтерської статистичної звітності, фінансові плани, на запити у випадках, передбачених законодавством тощо).
8.4. Кутові штампи використовуються для маркування вихідної документації, якщо вона надсилається не на фірмових бланках.
8.5. Перевірка наявності печаток і штампів, а також порядку їх зберігання та використання здійснюється спеціально утвореною комісією не рідше одного разу на рік.
 
9. Порядок складання статистичної звітності та аналізування роботи суду
 
9.1. Організаційне забезпечення ведення судової статистики здійснює керівник апарату суду.
9.2. Особи, відповідальні за ведення обліково-статистичної діяльності та складання статистичних звітів визначаються наказом голови суду.
9.3. У суді складаються піврічні та річні статистичні звіти про роботу суду з розгляду цивільних, кримінальних , адміністративних справ, та справ про адміністративні правопорушення.
9.4. За вказівкою вищих органів, у суді складаються й інші  статистичні звіти.
9.5. Статистичні звіти складаються за формами, затвердженими наказами Державної судової адміністрації України, які зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Всі форми звітів погоджено з Держкомстатом України.
9.6. Позапланові аналізи роботи суду виконуються з завданням вищих органів та територіального управління державної судової адміністрації у Чернігівській  області помічником голови суду та помічниками суддів у терміни, визначені цими органами.
 
10. Заходи безпеки щодо збереження справ та матеріальних цінностей
 
10.1. Збереження справ та матеріальних цінностей суду забезпечує керівник апарату суду, а також матеріально-відповідальна особа, визначена наказом голови суду, з якою укладено договір про повну матеріальну відповідальність.
10.2. Приміщення суду має 2 входи, які обладнані замками.
10.2.1. Всі ключі від замків на входах мають знаходитися тільки у керівника аппарату,  та голови суду, які несуть персональну відповідальність за збереження, використання ключів. При цьому, ці особи, перебуваючи в суді в неробочий час, несуть відповідальність за збереження справ та матеріальних цінностей суду. Перебування інших працівників суду, сторонніх осіб в приміщенні суду в неробочий час без дозволу голови суду – забороняється.