flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

                                                                                   

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           Зборами працівників суду протокол № 15    від 16.05.2016 року                

                                                                                        

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

 Менського районного суду Чернігівської області

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

          

Правила внутрішнього трудового розпорядку поширюються на всіх працівників місцевого

суду.

1.1  Положення правил, які стосуються перебування в приміщенні суду, є обов’язковими для виконання всіма особами, які в ньому знаходяться.

1.2  Правила мають на меті зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, правильну організацію праці, повне і раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці.

1.3  В суді повинен дотримуватися принцип незалежності суддів при відправленні правосуддя.

1.4  Для голови суду, та суддів правила встановлюються з урахуванням Закону України

« Про судоустрій і  статус суддів» .

1.5 Для державних службовців правила встановлюються з урахуванням Закону

України «Про державну службу». Діяльність працівників грунтується на принципах викладених в ст. 4 Закону України «Про державну службу».

1.6 Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку,

вирішуються головою суду в межах наданих йому актами законодавства повноважень.

 

 

  1.   ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

  2.1. На підставі акта про призначення на посаду  судді чи обрання суддею безстроково або                                                                                                                                                                                                                                                    припинення повноважень судді голова суду видає відповідний наказ.                                              

  2.2. Призначення на посади та звільнення з посад інших працівників суду здійснюється  керівником апарату суду  відповідно до Конституції України, Закону України  «Про державну службу», діючого трудового  законодавства.

  2.3. Працівники суду приймаються на роботу за трудовими договорами. На посади державних    службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу» ,  проведенням  спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про  запобігання  корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» .  Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, публічно складають Присягу державного службовця відповідно до статті 36 Закону України «Про державну службу».

             2.4. Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

  2.5. Прийом на роботу працівників суду  оформляється наказом керівника апарату  суду, який оголошується працівнику під розписку.

             2.6. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

             2.7. Під час укладення трудового договору , при призначенні на посаду державної служби вперше,  обов»язково встановлюється випробування строком до шести місяців . Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

  2.8. Під час прийняття на роботу працівника необхідно:

            - роз’яснити працівникові його права й обов’язки та істотні умови праці, наявність на                               робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів,які             ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і                                 компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;                                - ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та                                посадовою інструкцією під розписку;                                                                                                          - визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;    - проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших                          правил з охорони праці.

             2.9. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та оформлюється наказом голови суду , а для працівників суду наказом керівника апарату суду.

  2.10.В день звільнення працівнику необхідно видати його трудову книжку із занесеним до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов’язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

  1. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ   

 

3.1.Всі працівники суду мають право:

      1) користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України

          та законами України;

      2) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

      3) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку

          керівників, співробітників і громадян;     

      4) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за

          посадою;

      5) на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється,

          досвіду та стажу роботи; 

      6) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

      7) захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку;

      8) на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання       

          своїх службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

      9) вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця,         

           звинувачень або підозри;

      10) на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Всі працівники суду зобов’язані:

       1) дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

       2) не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

       3) сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість,постійно

           вдосконалювати організацію своєї роботи;             

       4) виконувати свої посадові обов’язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та

           не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, 

           рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві

           або безпеці громадян;  

       5) зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала їм відома під час

           виконання покладених на них обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з

           законодавством не підлягає розголошенню;

       6) шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої

           культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам

           державної служби;

       7) забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені, використовувались

           раціонально,ефективно та економно;

       8) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь та знань,підвищувати свій

           професійний та культурний рівень.

       9) своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб.

       10) діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить

           чинному законодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій

           формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його

           виконанні-повідомити вищу за посадою особу;

       11) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної

           безпеки;   

       12) суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях суду;

       13) не відчиняти без особливої необхідності вікна у період опалювального сезону;

       14) на час виходу із службових приміщень замикати двері ключем та не залишати у них

             відвідувачів;

       15) залишаючи приміщення, вимикати світло, обладнання, зачиняти вікна, кватирки, вмикати

             охоронну сигналізацію;

       16) дотримуватися правил пожежної безпеки, охорони праці;

       17) використовувати міжміські телефонні розмови лише в службових цілях.

            Працівники несуть також інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

            3.3 Коло обов’язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.

            3.4 Судді недоторкані їх недоторканість  поширюється на листування, засоби зв’язку, документи, службові і приватні приміщення.

            3.5 Права та обов’язки суддів, голів судів та їх заступників визначаються Конституцією України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» .

 

                                                 4 . ОБОВ’ЯЗОК  АДМІНІСТРАЦІЇ   СУДУ

 

            4.1 Адміністрація суду зобов’язана:

            1) належним чином організувати роботу працівників, щоб кожен працював за фахом і                                                               кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце;

            2) затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розписом;

            3) забезпечити  здорові та безпечні умови праці;

            4) постійно зміцнювати  трудову і  виконавську дисципліну;

            5) поліпшувати умови праці,  неухильно дотримуватись законодавства про працю;

            6) постійно контролювати дотримання працівниками всіх вимог по техніці безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежній безпеці;

            7) забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи на виробництві і навчанням в учбових закладах;

            8) надавати на вимогу працівника для ознайомлення матеріали, що стосуються проходження ним державної служби;

            9) уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати їх житлово-побутові умови;

            10) забезпечувати незалежність суддів у межах, передбачених чинним законодавством.

 

  1.   РОБОЧИЙ  ЧАС  ТА ЙОГО  ВИКОРИСТАННЯ

 

            5.1 Тривалість робочого часу працівників складає 40 годин в тиждень, у тому числі:

            - понеділок, вівторок, середа, четвер -  з 8.00 до 17.00;

            - п’ятниця – з 8.00 до 15.45;

            - обідня перерва – з 13.00 до 13.45;

            - вихідні дні – субота і неділя.

            Вихід на роботу фіксується за підписом  працівника у журналі обліку, який ведеться у        будинку правосуддя.

            5.2  Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов’язані за наказом голови суду чи керівника апарату  виходити на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

            5.3 Працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

            5.4. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою суду на кожен календарний рік не пізніше 15 січня.

            Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.

            Графік доводиться до відома всіх працівників.

5.5  Надання відпусток суддям, керівникові апарату суду та заступнику керівника апарату суду  оформляється наказом голови суду, надання відпусток іншим працівникам суду оформляється наказом керівника апарату суду.

            5.6 Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

            5.7 За рішенням    керівника апарату суду-державні службовці можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається  державним службовцям в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

            Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків,  для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством.

 

  1.   ВИКОРИСТАННЯ   ПРИМІЩЕНЬ

 

            6.1 Вхід у приміщення будинку правосуддя здійснюється у такому порядку:

                        З 7.00 год.

                        - для працівників суду – за службовими посвідченнями;

                        З 8.00 год.

                        - для працівників інших державних органів – за службовими посвідченнями;

                        - для депутатів рад усіх рівнів – за депутатськими посвідченнями;

                        - для керівників підприємств, установ, організацій за списками попередньо                                                                            

погодженими з керівництвом управління;

-для делегацій, що перебувають в будинку правосуддя у супроводі відповідних працівників  ТУ ДСАУ , ДСА України, керівників апеляційного суду, голів судів;

- для учасників судових засідань, яким судові засідання призначені до 9.00 години з пред’явленням судової повістки або іншого документу;

З 9.00 год.

- вільний вхід для всіх зацікавлених осіб згідно графіку прийому громадян.

            6.2 Вхід відвідувачів з великогабаритними речами обмежений. Ручний багаж великих розмірів,  за винятком обладнання, що належить представникам преси, підлягає здачі на відповідальне зберігання у кімнату працівнику охорони.

            6.3 Охорона не несе відповідальності за документи, коштовності, валютні кошти, що знаходяться у ручному багажі та не представлені охоронцеві.

            6.4 Вільний вхід відвідувачів у будинок правосуддя припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого дня. Працівники суду повинні завершити роботу та залишити приміщення до 19.00, а в разі нагальної необхідності ( великий обсяг роботи) до закінчення роботи з дотриманням вимог цих Правил.

            6.5 Технічний персонал допускається у приміщення за посвідченнями перед початком робочого дня з 6.00 і після закінчення робочого дня  до закінчення роботи. Прибирання службових приміщень проводиться при зачинених дверях кабінетів.

            6.6 Службові приміщення використовуються за функціональним призначенням. Відповідальність за використання приміщень покладається на керівництво суду відповідно до наказу про закріплення приміщень.

            6.7 Винесення матеріальних цінностей дозволяється за перепусткою або накладною, підписаною керівництвом суду. Копії перепусток або накладних залишаються у співробітників охорони.

            6.8  Під час несення служби працівник охорони забезпечує пропускний режим, не допускає на  пост сторонніх осіб і скупчення людей у вестибюлі.  Слідкує за тим, щоб у вестибюлі працівники і відвідувачі дотримувались  правил громадського порядку і протипожежної безпеки.

            6.9 Паління у приміщеннях суду дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях.  Паління в приміщенні суду заборонено, якщо з технічних причин місце для паління не виділено.

            6.10 Працівники охорони ведуть журнал обліку осіб, що перебувають у будинку правосуддя після 19.00.

            6.11 Працівники охорони здійснюють свої повноваження відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та Інструкції, затвердженої у встановленому порядку.

            6.12 Працівники охорони зобов’язані здійснювати постійний нагляд за особою, яка перебуває під вартою, в приміщенні суду.

 

 

  1.    ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРИЙОМУ  ГРОМАДЯН

 

            7.1 В приміщенні будинку правосуддя на видному місці вивішується графік прийому громадян керівництвом суду.

            7.2 Прийом громадян фіксується в спеціально заведених  журналах та здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян» та  Інструкції з  діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України від 17.12.2013 р. № 173.

 

  1.               ЗАОХОЧЕННЯ  ЗА УСПІХИ  В РОБОТІ

 

            8.1 За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:

                        - оголошення подяки;

                        - нагородження почесною грамотою;

                        - дострокове присвоєння рангу;

- представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення урядовою   нагородою;

представлення до відзначення державними нагородами;

                       

            Заохочення державним службовцям за сумлінну працю передбачаються ст. 53 Закону України «Про державну службу».

           

            Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівників не застосовуються.

                        8.2 Заохочення оголошується наказом, про що вноситься запис до трудової книжки.

 

 

           

           

  1. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

                                      ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ СУДУ.

 

            10.1 За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

                        - догана;

                        - звільнення.

            Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8,  статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

            До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень,  пов’язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує той суд в якому державний службовець працює, можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:

Для визначення заходу дисциплінарного стягнення  необхідно враховувати:

10.2 Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником та оформляються наказом, який

 оголошується працівникові під розписку та видається під розписку належним чином завірена копія наказу. Працівник може оскаржити накладення на нього дисциплінарного стягнення у передбаченому законом порядку.

10.3 Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло шість місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності державного службовця чи перебування його у відпустці , або якщо минув один рік після його вчинення.

За кожний дисциплінарний проступок може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

10.4 Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде

піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

            Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення  року, протягом якого воно було накладено, але не раніше ніж через шість місяців з дня накладення дисциплінарного стягнення. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення  заходи заохочення до працівника не застосовуються.

 

 

                        10.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

                                       ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

 

            11.1 Контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку покладається на голову суду, керівника апарату суду  та його  заступника.

            11.2 Відповідальність за стан і дотримання перепускного режиму покладається на чергового працівника  охорони та  судового розпорядника.

            11.3 Правила внутрішнього судового розпорядку вивішуються у будинку правосуддя на видному місці.

            11.4 Ознайомлення працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку проводиться під розписку.

 

 

           Керівник апарату Менського районного суду

           Чернігівської області                                                                                               І.Д.Стоцька