flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами проведеного внутрішнього опитування суддів та працівників апарату Менського районного суду Чернігівської області

 

                Удосконалення судової системи належить до пріоритетних завдань в становленні демократії в українському суспільстві. Тільки маючи уявлення про реальні показники системи оцінювання роботи суду його безпосередніми виконавцями, можна досягти суттєвого покращення ефективності судочинства, зміцнення довіри до суду в суспільстві.

                На виконання рішення Ради суддів України №28 від 02.04.2015 року в Менському районному суді Чернігівської області протягом липня – серпня 2016 року проведено опитування суддів та працівників апарату суду.

             Мета опитування – отримання інформації, що використовуватиметься для прийняття управлінських рішень та розробки планів дій, спрямованих на вдосконалення роботи суду, а саме: забезпечення належних умов праці, підвищення ефективності використання наявних ресурсів, покращення матеріально-технічного забезпечення роботи суду, підвищення ефективності управління судом та ефективності кадрової політики і роботи.            

           В опитуванні брали участь 3 суддів та 15 працівників апарату суду, на основі відповідей яких отримана загальна інформація щодо критеріїв оцінки якості роботи суду. Фактична кількість суддів – 4 (одна суддя не брала участі в опитуванні, так як знаходиться у відпустці по догляду за дітьми).

           Опитування в суді проводилось анонімно,  шляхом заповнення Анкети внутрішнього опитування суддів та працівників апарату суду, яка затверджена Рішенням Зборів суддів Менського районного суду Чернігівської області №4 від 04.07.2016 року. Аналітичний звіт складений на основі сукупного аналізу результатів опитування суддів та працівників суду в цілому, зважаючи на невелику кількість працюючих суддів та з метою збереження анонімності проведеного опитування.       

           Серед опитаних респондентів  28,6  %  (4 особи) склали чоловіки, 71,4% (14 осіб)  - жінки.

           На запитання щодо задоволеності умовами праці суддів та працівників апарату суду за 5-бальною системою, де 1-зовсім не задоволені, 5- повністю задоволені, отримані високі результати, працівники суду в основному задоволені умовами праці в суді : найбільш задоволені працівники суду станом доступу до інтернету (середній бал 4,67 – 94,4% (17 осіб), станом забезпечення суду канцелярськими товарами, картриджами (середній бал – 4,61 – 83,4% (15 осіб), безпекою у приміщенні суду (середній бал - 4,50 – 88,9% (16 осіб),  графіком роботи суду (часом початку робочого дня, обідньої перерви, відпусток) – 94,4 %  (17 осіб).

         На запитання: чи не виникало у Вас відчуття, що навіть за існуючих умов фінансування та матеріально-технічного забезпечення суду умови могли б бути кращими (тобто наявні ресурси використовуються не зовсім правильно та раціонально) отримані такі результати: у 50% (9 осіб) працівників суду таке відчуття взагалі не виникало, у деяких працівників суду - 16,7% (3 особи) таке відчуття інколи виникало, 22.2% (4 особи) працівників суду затрудняються відповісти на поставлене питання. Тобто половина працівників суду вважає, що наявні матеріально-технічні ресурси в суді використовуються ефективно та раціонально.

        На запитання щодо оцінки працівниками суду лідерських та ділових якостей голови суду отримані такі результати: 72,2% (13 осіб) опитаних працівників суду вважають, що голова суду є справжнім лідером колективу суду (середній бал – 4,11),  підтримує та впроваджує все нове та передове (88,9% опитаних працівників суду (16 осіб), піклується про колектив (77,7 % - 14 осіб ), є добрим організатором (83,3% - 15 осіб), більшість працівників суду вважає, що голова суду здійснює належний контроль за якістю роботи працівників суду, своєчасністю виконання завдань (94,5% - 17 опитаних респондентів), забезпечує належну реалізацію рішень зборів суддів (88,9% - 16 осіб), Проте деякі працівники суду (5,6% опитаних – 1 особа) не зовсім задоволені стилем управління, характерним для голови суду.

       На запитання щодо оцінки працівниками суду лідерських та ділових якостей керівника апарату суду отримані такі результати: 66,6% (12 осіб) опитаних працівників суду вважають керівника апарату справжнім лідером колективу, 66,7% (12 осіб) респондентів вважають, що керівник апарату піклується про колектив, має високу професійну підготовку (88,9% - 16 осіб), більше половини (61,1% - 11 осіб) опитаних працівників суду вважають, що керівник апарату користується авторитетом та повагою працівників суду. Проте дехто з працівників суду вважає, що керівник апарату не зовсім враховує їх думки та побажання при прийнятті рішень (5,6% респондентів – 1 особа).

      На запитання як судді та працівники апарату суду оцінюють ефективність суддівського самоврядування (зборів суддів) отримані такі результати: 88,9% (16 осіб) респондентів вважають збори суддів авторитетним та незалежним органом суддівського самоврядування, 83,3% (15 осіб) працівників суду відчувають реальний вплив зборів суддів на рішення, що приймаються керівництвом суду, більше половини опитаних (72,3% - 13 осіб) зазначили, що збори суддів суду відображають реальні потреби суду. Проте не всі працівники суду (5,6% -1 особа) вважають збори суддів авторитетним та незалежним органом суддівського самоврядування і що вони мають реальний вплив на рішення, що приймаються керівництвом суду (5,6%  (1 особа) опитаних працівників суду).

    На запитання щодо співвідношення позиції голови суду та керівника апарату суду при плануванні роботи чи оцінюванні поточної діяльності суду 83% опитаних працівників суду (15 осіб) вважають, що позиції їх керівництва суду при прийнятті рішень практично збігаються, 16,7% (3 особи) опитаних затруднились відповісти на поставлене питання.

    На запитання щодо наявності в суді випадків виконання працівниками суду роботи, яка не передбачена посадовими обов»язками та в позаурочний час працівники суду надали такі відповіді: 88,9% (16 осіб) відповіли, що таких випадків не було, 11,1% (2 особи) відповіли, що витратили на виконання такої роботи до 10% всього об»єму роботи, зокрема на виконання роботи іншого працівника суду.

    На запитання щодо роботи працівників суду після закінчення робочого дня або виконання роботи вдома отримані такі відповіді: 61,1% (11 працівників відповіли, що інколи їм доводиться працювати після закінчення робочого дня, що пояснюється такими причинами: 44,4 % (8 осіб) пояснюють це великим загальним навантаженням на суд, 22,2% (4 особи) називають інші причини, деякі з працівників суду (5,6% опитаних – 1 особа) пояснюють це нерівномірним розподілом навантаження в суді.

    На запитання анкети чи є корисними для працівників суду семінари, тренінги та інші форми навчання, що проходять у суді: 88,8% (16 осіб)  опитаних вважають такі форми навчання корисними для працівників суду.

    На запитання щодо сприйняття працівниками суду стосунків у колективі, наявності негативних характеристик в суді, змін, що відбувалися в роботі суду за останні 12 місяців отримані такі результати: не характерними для колективу суду працівники вважають наявність фаворитів у керівництва (середній бал 4,27 – 70,6% (13 осіб), поширення чуток, висловлювання позиції щодо судових рішень, їх коментування (середній бал 4,63 -82,4% (15 осіб). Серед позитивних характеристик колективу суду за сприйняттями його працівників слід виділити: шанобливе ставлення до відвідувачів суду (середній бал 4,72 – 88,9% (16 осіб), взаємодопомога, обмін інформацією (4,33) – 72,2 % (13 осіб).

    На запитання щодо змін, які відбулися у колективі за останні 12 місяців працівники суду відмітили такі фактори: 61,1% (11 осіб) працівників суду відмітили зростання їх особистого навантаження, що пояснюється насамперед збільшенням загального рівня навантаження на суд, 38,9% (7 осіб) опитаних відповіли, що навантаження не змінилось. Взагалі більшість працівників суду відмітили, що ситуація в суді не змінилась, а саме: умови праці не змінились для 81,3% респондентів (14 осіб), покращились для 18,8% (4 осіб) опитаних; відносини у колективі : для 75,6% (13 осіб) опитаних не змінились, для 17,6% (4 осіб) - покращились, на думку деяких працівників суду (5,9% опитаних – 1 особа ) відносини у колективі погіршились; організація та управління судом  для 75% опитаних (14 осіб) за останні 12 місяців не змінилась, для 6,3% (1 особа) погіршилась, для 18,8% (3 осіб) опитаних працівників суду – покращилась. Приблизно такі результати отримані при відповіді на питання щодо змін у суді за час перебування нинішнього голови суду на посаді:

    На підставі аналізу даних проведеного опитування працівників Менського районного суду Чернігівської області можна зробити висновок, що отримані результати в цілому свідчать про належний рівень задоволеності працівників суду умовами праці в колективі, зокрема більшість працівників суду належним чином оцінюють лідерські та ділові якості голови та керівника апарату суду, ефективність суддівського самоврядування (зборів суддів), хоча як і  кожному колективі існують певні сторони, які потребують більшого удосконалення, зокрема підвищення рівня задоволеності працівників суду умовами праці (якістю робочого місця), відносинами у колективі, станом організації та управління судом, хоча деякі фактори залежать від рівня матеріально - технічного забезпечення суду та стану його фінансування державою.